ปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทยที่ทุกคนควรร่วมมือกันแก้ไข ปี 2019

ปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทยที่ทุกคนควรร่วมมือกันแก้ไข ปี 2019

ช่วงอายุวัยรุ่นเรียกได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย ระบบฮอร์โมน และด้านการปรับตัวเข้ากับสังคมที่หลากหลาย ทั้งยังอยู่ในช่วงของการค้นหาตัวเอง จึงทำให้วัยรุ่นหลายคนประสบกับปัญหาความขัดแย้งทั้งภายในครอบครัว กับเพื่อน ครูอาจารย์ ฯลฯ หากไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่ต้น ก็จะสะสมกลายเป็นปัญหาทางจิตใจหรือด้านบุคลิกภาพในระยะยาวได้

ในบทความนี้ เราได้รวบรวมปัญหาวัยรุ่นที่ทุกคนในสังคมต้องร่วมมือกันแก้ไข จะทำให้ทุกคนมีความสุขในการอยู่ร่วมกันมากขึ้น ดังนี้

1. ปัญหาการต่อต้านคนที่อายุมากกว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นจะเชื่อฟังเพื่อนวัยเดียวกัน เพราะมักเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาเชื่อมั่น ทำให้พ่อแม่ของลูกวัยรุ่นจำนวนมากรู้สึกว่าลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เชื่อฟัง โดยเฉพาะเมื่อพ่อแม่พยายามขัดขวาง ตำหนิติเตียน ห้ามปรามสิ่งที่เขาต้องการทำ ซึ่งหากปล่อยไว้เป็นเวลานานก็จะเกิดการสะสมความขัดแย้ง และอาจเป็นชนวนในการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ดังที่เราเห็นกันว่ามีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นในครอบครัว

2. ปัญหาการขาดสมาธิในการเรียน เนื่องจากวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ต้องการความตื่นเต้นสนุกสนาน หากบรรยากาศและเนื้อหาของการเรียนรู้ไม่น่าสนใจก็จะทำให้ขาดสมาธิได้ง่าย ทั้งยังมีสิ่งยั่วยุในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น เช่น สถานบันเทิง เครื่องดื่มมึนเมา กลุ่มเพื่อนที่ชักชวนกันทำกิจกรรมที่ล่อแหลมนอกเวลาเรียน ทำให้วัยรุ่นที่สนใจในสิ่งเหล่านี้มากกว่า ขาดการพักผ่อน ซึ่งจะส่งผลประสิทธิภาพในการเรียนและส่งผลต่อคะแนนสอบ ที่ทำให้โอกาสในการศึกษาต่อยอดลดลงตามไปด้วย

3. การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนโดยไม่ป้องกัน ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวในอนาคต เช่น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งยังไม่อยู่ในฐานะที่จะทำงานหาเลี้ยงตัวเองและสร้างครอบครัวใหม่ การติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอดส์ หนองใน ซิฟิลิส เริม ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพร่างกายในระยะยาว

4. ปัญหายาเสพติด เป็นสิ่งที่คืบคลานสู่สังคมระดับโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งทำให้วัยรุ่นจำนวนหนึ่งเลือกใช้ยาเสพติดเป็นทางออกของการคลายเครียดเมื่อมีปัญหากับผู้ปกครอง หรือบางรายอาจทดลองเพราะไม่คิดว่าจะทำให้เสพติดได้ ฯลฯ ซึ่งมีการเก็บสถิติพบว่าปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นมีสัดส่วนมากยิ่งขึ้นทุกปี ทำให้บั่นทอนความสามารถในการเรียนและการทำงาน และยังเกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ ด้วย

จะเห็นได้ว่าปัญหาทั้ง 4 เรื่องของวัยรุ่นที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่ต้องการการร่วมมือจากทุกส่วนในสังคมทั้งครอบครัว โรงเรียน มาตรการทางกฎหมาย เพื่อทำให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ปัญหาวัยรุ่นที่ทุกคนในสังคม